Dataveiligheid

dincarchitect.com

Dataveiligheid

GEGEVENSBEVEILIGINGSOVEREENKOMST

Deze Gegevensbeveiligingsovereenkomst ("Overeenkomst") wordt aangegaan tussen DA Studio, hierna "Bedrijf" genoemd, en de gebruikers van de website https://dincarchitect.com/ (“Gebruikers”), gezamenlijk aangeduid als de “Partijen”.

1. Doel en reikwijdte

Het doel van deze overeenkomst is om de algemene voorwaarden vast te stellen voor het waarborgen van de veiligheid en bescherming van de gegevens van gebruikers die door het bedrijf worden verzameld en verwerkt. Deze overeenkomst is van toepassing op alle gegevens die worden verzameld via de website en bijbehorende diensten die door het bedrijf worden geleverd.

2. Gegevensverzameling en -verwerking

Het bedrijf zal de gegevens van gebruikers uitsluitend verzamelen en verwerken om de gevraagde diensten te leveren en de gebruikerservaring te verbeteren. De soorten gegevens die worden verzameld, kunnen persoonlijke informatie, contactgegevens en andere relevante gegevens zijn die nodig zijn voor het verlenen van diensten.

3. Gegevensbeveiligingsmaatregelen

Het bedrijf zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens van gebruikers te waarborgen. Deze maatregelen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, encryptie, toegangscontroles, firewalls, regelmatige back-ups van gegevens en training van werknemers over gegevensbescherming.

4. Gegevensgebruik en openbaarmaking

Het bedrijf zal de gegevens van gebruikers uitsluitend gebruiken voor de in deze overeenkomst vermelde doeleinden en zal dergelijke gegevens niet bekendmaken, verkopen of overdragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving of als reactie op wettelijke verzoeken.

5. Gebruikersrechten

Gebruikers hebben het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens die door het bedrijf worden bewaard. Gebruikers kunnen deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met het bedrijf via het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Het bedrijf zal onmiddellijk reageren op dergelijke verzoeken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

6. Melding van gegevensinbreuk

In het geval van een datalek dat kan leiden tot ongeoorloofde toegang, verlies of openbaarmaking van gebruikersgegevens, zal het bedrijf de betrokken gebruikers onmiddellijk op de hoogte stellen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. Het bedrijf zal alle nodige maatregelen nemen om de impact van het datalek te beperken en toekomstige voorvallen te voorkomen.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waar DA Studio is gevestigd. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in dat rechtsgebied.

8. Gehele overeenkomst

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere overeenkomsten of afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot dit onderwerp.

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, geven gebruikers aan akkoord te gaan met de voorwaarden die zijn uiteengezet in deze gegevensbeveiligingsovereenkomst.

Empowering your vision with groundbreaking solutions. Dare to dream!