Voorwaarden

dincarchitect.com

Voorwaarden

ARTIKEL 1 – DOEL

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden (AV en AGV) hebben tot doel de voorwaarden te definiëren waaronder DA Studio haar diensten levert aan haar gebruikersklanten. Ze zijn van toepassing op elke levering van diensten tussen DA Studio en de Gebruiker Klant via de website www.dincarchitect.com en prevaleert, indien van toepassing, boven elk ander tegenstrijdig document. DA Studio is een bedrijf gespecialiseerd in het creëren van 3D-beelden en digitale diensten. De statutaire zetel is gevestigd in Parijs, Frankrijk en Turkije. Geen enkele bestelling van een Dienst kan worden geregistreerd of verwerkt tenzij de Gebruiker Klant deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden vooraf heeft aanvaard door een duidelijke aanvaarding van een offerte. Deze aanvaarding kan worden uitgedrukt door de offerte zelf te ondertekenen of door een positieve reactie via e-mail op de offerte die via dezelfde weg is ontvangen (dwz e-mail). Door de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, aanvaardt de Gebruiker Klant deze zonder voorbehoud en volledig.

ARTIKEL 2 – DIENSTEN VERSTREKT DOOR DE ONTWERPER

Creatie van 3D-beelden en levering van digitale diensten. De ontwerper is verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn diensten volgens de voorwaarden die in de offerte zijn vastgelegd. De gebruiker-klant zal de ontwerper alle nodige informatie verstrekken voor de voltooiing van zijn project, zoals gevraagd door de ontwerper.

ARTIKEL 3 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ONTWERPER

Door middel van deze AV en GTU garandeert de ontwerper dat hij de doelstellingen zal bereiken die zijn vastgelegd in de eventuele specificaties of de door de opdrachtgever en de ontwerper gevalideerde offerte.

ARTIKEL 4 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER KLANT

4.1 – De visuele en andere informatie die door de Gebruiker-Klant wordt verstrekt en door de ontwerper wordt gebruikt bij de uitvoering van zijn taken, valt uitsluitend en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker-Klant, inclusief alle kwesties met betrekking tot auteursrecht.

4.2 – De Gebruiker Opdrachtgever verbindt zich ertoe om de Ontwerper loyale, kwaliteitsvolle en conforme gegevens te verstrekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

4.3 – De Gebruiker Klant verbindt zich ertoe alle wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden na te leven.

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 – Door deze AV en AGV te accepteren, machtigt Gebruiker Klant DA Studio om de geproduceerde afbeeldingen, evenals de door Gebruiker Klant verstrekte afbeeldingen, te gebruiken voor haar communicatiedoeleinden met derden. Zo is DA Studio onder meer bevoegd om deze afbeeldingen te verspreiden op haar website, advertentiemateriaal, sociale media en elk ander communicatiemiddel (zonder uitzondering) om haar diensten te promoten.

5.2 – Telkens wanneer dit nodig wordt geacht, staat het de Gebruiker-Klant echter vrij om DA Studio te verzoeken afstand te doen van deze machtiging door middel van een eenvoudig mondeling verzoek of door ondertekening van een vertrouwelijkheidsclausule.

ARTIKEL 6 – BETALING

6.1 – Om de kwaliteit van de geleverde dienst te testen, betaalt de Gebruiker-Klant tijdens zijn eerste bestelling geen aanbetaling en betaalt hij zijn bestelling alleen als hij tevreden is met het resultaat, tot een limiet van € 300 exclusief belastingen. Voor elke bestelling van meer dan € 300 exclusief belastingen, betaalt de Gebruiker Klant het volledige resterende bedrag.

6.2 – Voor vervolgopdrachten zijn facturen bij vooruitbetaling verschuldigd. Pas na ontvangst van betaling wordt de gevraagde productie in gang gezet.

6.3 – Zelfs na een voorafgaande betaling kan een ontevreden klant nog steeds een terugbetaling van zijn bestelling vragen (zonder dat hiervoor een rechtvaardiging nodig is). Zij zullen deze terugbetaling ontvangen binnen een periode van maximaal 72 werkuren.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN – VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENER

Aangezien DA Studio alleen simulatiebeelden levert op basis van de gegevens die door de klantgebruiker zijn verstrekt en onder zijn verantwoordelijkheid, kan DA Studio op geen enkele manier worden beschouwd als betrokken bij de selectie van technische oplossingen of de implementatie ervan door de klantgebruiker, de eigenaar of de koper van het onroerend goed en kan hiervoor in geen enkele hoedanigheid aansprakelijk worden gesteld.

Evenzo kan DA Studio via deze AV en AGV niet verantwoordelijk worden gehouden voor de licenties die worden gehouden op de modellerings- en weergavesoftware die door haar perspectiefpartners wordt gebruikt.

De Gebruiker Klant erkent uitdrukkelijk dat de door DA Studio aangeboden dienst niet de technische haalbaarheid van het project omvat.

Daarom verbindt de gebruiker-klant zich ertoe om de diensten van een kunstprofessional in te schakelen om de haalbaarheid van de gekozen oplossingen te verzekeren op basis van de visuele simulaties geproduceerd door DA Studio.

Om deze reden verbindt de gebruiker-klant of zijn vertegenwoordiger die het voorstel dat voortvloeit uit de door DA Studio geleverde dienst, zich ertoe om alle noodzakelijke technische studies uit te voeren en neemt hij de persoonlijke verantwoordelijkheid op zich voor alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen zonder verhaal op DA Studio.

Evenzo kan DA Studio niet worden beschouwd als betrokken bij de realisatie van een architectonisch project in de zin van artikel 3 van wet nr. 77-2 van 3 januari 1977 op de architectuur.

In ieder geval zal de aansprakelijkheid van DA Studio voor schade via deze AV en AGV niet hoger zijn dan een bedrag dat overeenkomt met het totale bedrag van de bestelling dat daadwerkelijk door de Gebruiker Klant is betaald.

ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS

8.1 – Gegevensbescherming DA Studio hecht veel belang aan het respecteren van privacy. Door zijn website te gebruiken www.dincarchitect.com en/of het aanmaken van een account, erkent en aanvaardt de Gebruiker Klant de verwerking van zijn persoonsgegevens door DA Studio in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van het Privacybeleid.

8.2 – Statistische verwerking De Gebruiker Klant erkent dat DA Studio het recht heeft om hun gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden en, eenmaal geanonimiseerd, om de overeenkomstige statistische resultaten over te dragen of toe te wijzen aan een derde partij.

8.3 – Opt-outlijst voor telefonische sollicitaties Als we het telefoonnummer van de Gebruiker Klant moeten verzamelen voor de verwerking van hun bestelling, informeren we hen over hun recht om zich te registreren op de "Bloctel" opt-outlijst voor telefonische sollicitaties, zoals voorzien in artikel L223-1 van de Franse Consumentenwet. Deze lijst is te vinden op www.bloktel.gouv.fr.

ARTIKEL 9 – WIJZIGINGEN EN VERZOEKEN BUITEN OFFERTE

Alle verzoeken van de Gebruiker Opdrachtgever die niet in hun oorspronkelijke offerte zijn opgenomen, zoals substantiële wijzigingen in de inrichting of decoratie van een kamer of het toevoegen van extra ruimtes, zullen het voorwerp uitmaken van een aanvullende offerte, die pas zal worden uitgevoerd na akkoord van beide partijen.

ARTIKEL 10 – GESCHILLEN

10.1 – In geval van moeilijkheden of geschillen tussen de partijen met betrekking tot de interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst, komen de partijen overeen om een minnelijke schikking te zoeken in de geest van dit contract.

10.2 – Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, en elk geschil of meningsverschil tussen de partijen met betrekking tot hun interpretatie, uitvoering of beëindiging valt onder de exclusieve bevoegdheid van de handelsrechtbank van Parijs.

Empowering your vision with groundbreaking solutions. Dare to dream!