Legale informatie

dincarchitect.com

Legale informatie

Gecertificeerde juridische informatie

Ingeschreven in het Handels- en Ondernemingsregister onder nummer SIRET 298 088 65 76

Btw-identificatienummer: 0 298 088 65 76 000 01

Telefoon nummer: +33 7 61 12 28 01

Gegevensbescherming en privacy

De verzamelde informatie is onderworpen aan computerverwerking die uitsluitend bestemd is voor het gebruik van de Machou Pichou-website en zal in geen geval aan derden worden bekendgemaakt.

In overeenstemming met de gewijzigde wet "Gegevensbescherming en vrijheid van informatie" van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van de informatie over u, die u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@dincarchitect.com U kunt ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Intellectueel eigendom

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 112-3 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, mogen alle elementen van de website niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd op welk medium dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de website-exploitant of zijn rechthebbende, op straffe van juridische actie.

Empowering your vision with groundbreaking solutions. Dare to dream!